Handledning

  • Vad?
Existentiell handledning innebär att den handledde ska få så goda förutsättningar som möjligt för att utvecklas professionellt och personligt. Det handlar om att på ett öppet och nyfiket sätt undersöka den handleddes praktik där relationen mellan den handledde och klienten är en del. Att ta sig tid till att undersöka vilka personliga värderingar och perspektiv som både bidrar och hindrar i mötet med klienten. För att vidmakthålla professionaliteten och utveckla kompetensen kan tid för reflektion tillsammans med en handledare vara gynnsamt. Det kan bidra till ökad kreativitet och vitalitet, främja ett hållbart yrkes- och privatliv och motverka stagnation. I slutändan handlar det om att den handledde ska kunna verka så väl som möjligt i sin praktik för att ge bästa möjliga förutsättningar för klienten att må väl.
En annan del av den handleddes praktik som är angeläget att undersöka är i vilken kontext som den handledde befinner sig i. Den handledde kan vara anställd i offentlig, privat eller ideell sektor, eller bedriva egen verksamhet. Hur väl fungerar organisationen och på vilket sätt vill den handledde förhålla sig till sin kontext? Oavsett verksamhet medför den både möjligheter och begränsningar som kan vara viktigt att beakta.

Relationen mellan handledaren och den handledde utforskas också då en allians mellan dessa är viktig för att handledningen ska vara givande. I existentiell handledning finns det ett jämlikt förhållande mellan handledaren och den handledde. Det är två professionella som tillsammans undersöker vad det innebär att samtala med människor om livet med allt vad det innebär. Under handledningen är det viktigt att emellanåt stanna upp och reflektera över hur kommunikationen fungerar och om handledningen handlar om det som den är ämnad för.
  • För vem?

Existentiell handledning riktar sig till olika professioner, verksamheter och terapimetoder. Det väsentliga är att de som handleds har en vilja att utforska den egna praktiken, relationen mellan sig och sin klient, sitt eget förhållningssätt till sig själv, andra och omvärlden. Utöver verksamhetshandledning handleder jag även personer som vill bli auktoriserade existentiella psykoterapeuter, psykologer och vägledare, d v s utbildningshandledning.

Handledningen kan vara individuell eller i grupp.

Exempel på professioner: psykoterapeuter, psykologer, existentiella vägledare, diakoner, kuratorer, samtalscoacher, sjukvårdspersonal, chefer, beteendevetare, pedagoger, socionomer.

  • Hur?

Existentiell handledningen utgår från den fenomenologiska metoden, vilket innebär att vi tillsammans utforskar den handleddes erfarenheter från både yrkeslivet och livet i stort. Som handledare sätter jag mina antaganden i parentes för att på så öppet sätt som möjligt undersöka det som den handledde väljer att beskriva. Det handlar om att på djupet och på bredden försöka förstå och få nya perspektiv på det som tas upp i dialogen. När det verkar gynnsamt kan vi använda oss av existensfilosofin för att få ytterligare perspektiv på det som undersöks.

  •  Mina erfarenheter

Jag har genomgått handledarutbildning i existentiell vägledning och psykoterapi (motsvarar 20 hp) i Sällskapet för existentiell psykoterapis regi, med Dan Stiwne, leg. psykolog och psykoterapeut, docent i klinisk psykologi, som kursledare och handledare. Erfarenhet av samtal som auktoriserad existentiell vägledare, både individuella samtal och i grupp. Samtalsledare för chefer i ledaskapsprogrammet Management by Heart och för ungdomar i programmet Management by Heart for Young Leaders, båda via Undervisningshuset. Som leg. gymnasielärare har jag både erfarenhet av att handleda elever och lärarstudenter under dryga femton år.

  • Kontakta mig för information om pris och kontrakt.